Denetimli Serbestlik

Silivri Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Birim Bilgilerine Ulaşabilirsiniz.

DENETİMLİ SERBESTLİK

Denetimli serbestlik,ceza yargılamasının parçası ve bir ceza infaz yöntemidir.Sosyal anlamda denetimli serbestlikte,kişinin ıslah ve toplum kazandırılması esastır.Türk hukuk sisteminde denetimli serbestlik;kişinin işlediği bir suç nedeniyle tutuklanması yada mahkemece hakkında mahkumiyet kararı verilmesi sonucunda ceza evine girmesi yerine,cezasını toplum içerisinde gözetim ve denetim altında çekmesini ifade eder.

Denetimli serbestlik; alternatif bir infaz sistemidir.Şüpheli,sanık veya hükümlüler için hapsin alternatifi olan bu sistemde,şarta bağlı olarak serbest bırakılmakta ve kendilerine bir takım yükümlülükler getirilmektedir.

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri hapis dışı ve tedbirlerine mahkum edilen kişilere, koşullu salıverilen kişilere, cezası ertelenen kişilere; topluma uyumları için gerekli psiko-sosyal yardımı yapmak, onları toplum içerisinde denetleyerek haklarında hükmedilen ceza veya tedbirin infazını sağlamak,suçluya ve suç mağduruna yardım etmek, suçlular hakkında sosyal araştırma raporları yazarak adli mercilere vermek, tahliye sonrasında hükümlülere iş ve çalışma imkanı sağlamak ve kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Denetimli serbestlik hizmetlerinin genel amacı,toplumun huzur ve mutluluğunu sağlamak,suç işleyen insanları ıslah ederek yeniden üretken birer birey olarak insanlar arasındaki onurlu yerini almasına yardım etmektir.Bunu yapmak için de öncelikle toplumu suçlulardan korumak ve suçluyu ıslah etmek gerekmektedir.Suçluları sadece dört duvar arasına kapatarak özgürlüğünden yoksun bırakmanın ne suçlulara ne de topluma bir faydası olmuştur.

Bu bakımdan Türk denetimli serbestlik hizmetleri;toplumun huzur ve mutluluğunu sağlamak için,suç işleyen veya şartla tahliye olan insanların yeniden suç işlemesini önlemeyi,suçluların cezalarını toplum içinde rencide olmadan çekmelerini sağlamayı ve onlara her konuda rehberlik yaparak topluma kazandırılmasına katkıda bulunmayı amaç edilmiştir.

Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Görevleri:

Denetimli serbestlik hizmetleri ile kişilerin yeniden suç işlemesini önlenmesi ve topluma kazandırılması amaçlanmaktadır.Türk denetimli serbestlik hizmetlerinin görevlerini genel olarak iki başlık altında incelemek mümkündür:Denetim ve yardım

Denetim: Mahkemelerce hakkında alternatif tedbir veya cezalara hükmedilen şüpheli ,sanık veya hükümlülerin takibini yaparak cezalarını toplum içinde çekmelerini sağlamak ve bunun denetimini yapmak.

Toplum İçinde Denetimin Amacı:

  • Suç tekrarı olasılığının azaltılması 
  • Hükümlünün iyileştirilmesi 
  • Hükümlünün topluma yeniden kazandırılmasında yardımcı olmak 
  • Hükümlünün topluma verdiği zararı telafi etmesine izin vermek 
  • Toplumun korunmasına katkıda bulunmak

Yardım:Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunların çözümü ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin toplumun bir bireyi olarak normal insanlar gibi toplum içinde yerini almasını sağlamak için meslek veya sanat edinmelerinde ,iş bulmalarında ve karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümünde onlara yardımcı olmak.

Denetimli Serbestliğin yardım Hizmetleri: Denetimli serbestlik hükümlülerin yeniden suç işlemesini önlemek onların toplumla bütünleşmesini sağlamak ve bu şekilde onları topluma yeniden kazandırmak amacıyla bir takım yardım hizmetlerinde bulunulur.

Bu yardım hizmetleri:

  • Psiko-sosyal yardımlar 
  • Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri
  • Tahliye sonrası yardımlardır.


Psiko-Sosyal Yardım:Suça sürüklenen çocuk,şüpheli,sanık veya hükümlü ile suçtan zarar görenlere toplumla bütünleşmesi amacıyla sağlanması düşünülen psikolojik,sosyal ,eğitim,sağlık,ekonomik,barınma,danışmanlık gibi her türlü hizmet ,program ve kaynakları ifade eder.

Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri:Denetimli serbestlik memurları,mahkemelerce haklarında denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen hükümlere rehberlik yapmak üzere görevlendirilebilirler.

Mahkemelerce hükümlülere rehber olarak atanan denetimli serbestlik memuru ,hakkında denetimli serbestlik kararı verilin hükümlünün kötü alışkanlıklarından kurtulması ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesi kötü alışkanlıklar edinebileceği çevrelerden uzak kalması hususunda öğütte bulunur.Kişiyi sorumluluk bilincinin gelişmesine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasının etki ve sonuçları hakkında bilgilendirir.Hükümlünün eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya yanında çalıştığı kişilerle görüşerek ,istişarelerde bulunmak suretiyle hükümlülere yardımcı olurlar.

DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİNİN HEDEF KİTLESİ KİMLERDİR?

Suça sürüklenen çocuklar,
Şüpheli, sanık, tanık pozisyonunda olup; hakkında mahkemelerce tedbir yükümlülüğü verilen gençler (18-21 yaş),
Şüpheli, sanık, tanık pozisyonunda olup; hakkında mahkemelerce tedbir yükümlülüğü verilen yetişkinler (21 yaşını doldurmuş kişiler),
Mağdurlar (Suçtan zarar görmüş kişiler.

DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün; soruşturma, kovuşturma ile cezanın yerine getirilme aşamasındaki görevleri şunlardır:

a) Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri ile hükümden ve salıvermeden sonra bir denetim veya denetleme planı çerçevesinde yerine getirmek.

b) Çocuk mahkemeleri ile aile mahkemelerine denetimli serbestlik, hizmetleri alanında gözetim esaslarına göre yardımda bulunmak.

c) Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün göreviyle ilgili olarak mahkemelerce verilen kararların yerine getirilmesini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ç) Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir sonraki yıla ait yıllık iş programları ve bu programlara ait projeler ile o yıla ait çalışma raporlarını her yıl Ocak ayının ikinci haftasında Daire Başkanlığına sunmak.

d) Görev alanına giren konularda; bilgilerin, verilerin ve dosyaların elektronik ortama girilmesini, aktarılmasını ve elektronik ortamda tutulmasını sağlamak.

e) Kanunlarla öngörülen denetimli serbestlik tedbirine ilişkin görevleri yapmak.

1 - Soruşturma evresindeki görevler

Kanunlara göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden, iddianamenin kabulüne kadar geçen evrede, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesi ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 20 nci maddesi gereğince haklarında adli kontrol kararı verilen şüphelilerle ilgili olarak, kararda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek.

b) Cumhuriyet başsavcılığınca; kendiliğinden ya da şüpheli veya müdafiinin başvurusu üzerine gerekli görüldüğünde şüpheli hakkında sosyal araştırma raporu düzenleyip sunmak.

c) Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları, psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde danışmanlık yaparak yardımcı olmak.

ç) İstek hâlinde, şüpheliye psiko-sosyal danışmanlık yapmak.

2 - Kovuşturma evresindeki görevler

İddianamenin kabulü ile başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evrede Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) 5271 sayılı Kanunun 109 uncu maddesi ile 5395 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre adli kontrol altındaki sanıklarla ilgili olarak, kararda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek.

b) 5271 sayılı Kanunun 231 inci maddesinin sekizinci fıkrasının; (a) bendinde belirtilen sanığın bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam etmesi, (b) bendinde belirtilen sanığın bir meslek veya sanat sahibi olması halinde bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılması, (c) bendinde belirtilen sanığın belli yerlere gitmekten yasaklanması, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınması ya da takdir edilecek başka yükümlülükler ile ilgili işlemleri yapmak.

c) 5237 sayılı Kanunun 191 inci maddesi gereğince tedavi ve denetimli serbestlik veya denetimli serbestlik ile ilgili görevleri yerine getirmek.

ç) Karar öncesinde mahkeme veya hâkimin isteği üzerine; sanığın geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik ve psikolojik durumu, topluma ve suçtan zarar görene karşı taşıdığı risk hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu hazırlayıp sunmak.

d) Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları, psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde danışmanlık yapmak ve bu kişilere yardımcı olmak.

e) İstek hâlinde sanığa psiko-sosyal danışmanlık yapmak.

3 - Kovuşturma evresinden sonraki görevler

Sanık hakkındaki hükmün kesinleşmesinden sonraki evrede Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Haklarında 5237 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının;

1) (c) bendinde belirtilen bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etme,

2) (d) bendinde belirtilen belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma,

3) (e) bendinde belirtilen ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanma,

4) (f) bendinde belirtilen kamuya yararlı bir işte çalıştırma,

seçenek yaptırımlarının, gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer makamlarla iş birliği içinde bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.

b) 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105 inci maddesinde belirtilen kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımı ile ilgili işlemleri, gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer makamlarla iş birliği içinde bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.

c) Haklarında 5237 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasının;

1) (a) bendinde belirtilen bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün bu amaçla bir eğitim programına devam etmesi,

2) (b) bendinde belirtilen bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalışması,

3) (c) bendinde belirtilen çocuk hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesi,

yükümlülüklerine karar verilenlerin denetim sürelerini, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak geçirmelerini ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini gerektiğinde kolluk ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde sağlamak.

ç) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince belli bir hak veya yetkinin kullanılmasının yasaklanması ve altıncı fıkrası gereğince meslek veya sanatın icrasının yasaklanması ya da sürücü belgesinin geri alınması kararı verilenlerin bu güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesini gerektiğinde, kolluk ve ilgili diğer makamlarla iş birliği içinde sağlamak.

d) 5237 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen rehberlik ile ilgili görevleri yerine getirmek.

e) 5237 sayılı Kanunun 191 inci maddesi gereğince tedavi ve denetimli serbestlik ile ilgili görevleri yerine getirmek.

f) (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerindeki tedbirlerin uygulanması süresince hükümlüleri izlemek, denetlemek ve yönlendirmek, hükümlülerin psiko-sosyal sorunlarını çözmek ve bunlara yardımda bulunmak, izleme, denetim ve denetleme sonucu ile yükümlülüğe uymayanları ya da suç işleyenleri mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet başsavcılığına bildirmek.

g) 5275 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi gereğince salıverilmesine bir ay kalmış olan hükümlülere, verilen iş arama izni süresince yardımcı olmak.

ğ) Hükümlülerin topluma kazandırılmasında ve salıvermeye hazırlanmasında ceza infaz kurumlarının psiko-sosyal servisleriyle iş birliği yapmak, gerektiğinde hükümlü ile görüşerek salıverme öncesi değerlendirme raporunun hazırlanmasına katılmak.

h) 5275 sayılı Kanunun 110 uncu maddesinde düzenlenen hapis cezasının konutta infaz edilmesi sırasında hükümlünün psiko-sosyal sorunlarının çözümüne yardımda bulunmak, bu konuda rapor düzenlemek, hükümlünün infazın gereklerine uymadığının belirlenmesi durumunda Cumhuriyet başsavcılığına bildirmek.

ı) 5237 sayılı Kanunun 221 inci maddesine göre etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp da haklarında güvenlik tedbirine hükmolunanlarla ilgili bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamak.

4 - Salıverme sonrası görevler

Salıverme sonrasındaki evrede Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) 5275 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin;

1) Yedinci fıkrasında düzenlenen denetim süresinde hükümlünün kamu kuruluşunda veya bir başkasının gözetiminde ücretle çalıştırılması,

2) Sekizinci fıkrasında düzenlenen çocuk hükümlülerin, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna yerleştirilmesi,

3) Dokuzuncu fıkrasında düzenlenen uzman bir kişinin görevlendirilmesi ve hükümlünün davranışlarının izlenerek hâkime rapor verilmesi,

4) Onikinci fıkrasında düzenlenen denetim süresinde hükümlünün yükümlülüklere uyması veya hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlememesi,

5) Ondördüncü fıkrasında düzenlenen denetim süresini iyi hâlle geçirmesi,

biçimindeki yükümlülüklerin denetimi kapsamında kendisine verilen görevleri, gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer makamlarla iş birliği yaparak yerine getirmek.

b) 5275 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen denetimli serbestlik tedbirinin veya belirlenen yükümlülüklerin kaldırılması konusunda düzenlenecek raporla görüş bildirmek.

c) 5237 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 5275 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları gereğince belirlenen denetim süresinin iyi hâlle geçirilmesi yükümlülüğünün denetimi kapsamında kendisine verilen görevleri, gerektiğinde kolluk makamlarıyla iş birliği yaparak yerine getirmek.

ç) Koruma kurulları vasıtasıyla kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yaparak, 5275 sayılı Kanunun 90 ve 91 inci maddeleri ile 20/3/2006 tarihli ve 2006/10218 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 141 inci maddesinde düzenlenen, salıverilen kişilerin iş bulmalarına veya meslek ve sanatlarıyla ilgili bir iş kurmalarına, çevre ve aileleriyle olabilecek psiko- sosyal sorunların çözümüne yardımcı olmak.

d) Hükümlülerin yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirme amacına yönelik çalışmalar yapmak.

KORUMA KURULLARI

Denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında, mağdurlar ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere “yardımcı olmak” üzere oluşturulmuş bir kuruldur.

KORUMA KURULLARININ GENEL AMACI

Suçtan zarar görenlere yardımcı olmak.
Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere yardımcı olmak.
Hükümlülerin topluma uyum sağlamasını kolaylaştırmak ve yeniden suç işlemesini önlemek.
Bu şekilde toplumsal düzeni korumaktır.

KORUMA KURULLARININ GÖREVLERİ

a) Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri ile hükümden ve salıvermeden sonra bir denetim planı çerçevesinde yerine getirmek.
b) Çocuk mahkemeleri ile aile mahkemelerine, denetimli serbestlik, hizmetleri alanında gözetim esaslarına göre yardımda bulunmak.
c)Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün göreviyle ilgili olarak mahkemelerce verilen kararların yerine getirilmesini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
d) Yıllık iş programları ve projeleri ile çalışma raporlarını her yıl Daire Başkanlığına sunmak.
e) Yetki alanında bulunan; millî eğitim müdürlükleri ile iş birliği yaparak, mahkemelerce haklarında bir eğitim kurumuna veya eğitim programına devam etme yaptırım veya tedbir kararı verilen şüpheli, sanık ya da hükümlülerin devam edebilecekleri örgün ve yaygın eğitim kurumları ve kursların listesini oluşturmak ve bu listeleri mahkemelere vermek.
f) Yetki alanında bulunan; kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sanayi ve ticaret odaları, kamu yararına hizmet veren özel kuruluşlar veya benzer kurumlarla görüşerek, bu tür kurumlardan hükümlüleri ne suretle çalıştırabileceklerine dair bilgi almak suretiyle hizmetler listesini oluşturmak ve bu listeleri mahkemelere vermek.
g) Aile içi şiddete ilişkin bir bildirim yapıldığında, görev alanını göz önünde bulundurarak koruyucu ve tedavi edici yöntemlerin uygulanmasını sağlamak.
h) Görev alanına giren konularda; bilgilerin, verilerin ve dosyaların elektronik ortama girmesini, aktarılmasını ve tutulmasını sağlamak,
ı) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

KORUMA KURULLARINA BAŞVURU

Kurullara; aşağıda sayılan kişiler, bunların kanunî temsilcileri ile avukatı başvurabilir.

a) Suçtan zarar görenler.
b) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler.

İlgililer başvurularını bir dilekçe ile oturdukları yerdeki kurula iletilmek üzere Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne yapar. Dilekçeye başvuru konusu ile ilgili belgeler eklenir. Başvurular koruma kurulları defterine kaydedilir.

KORUMA KURULLARI ÜYELERİ

Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet Başsavcı vekili ya da Cumhuriyet Savcısı başkanlığında,

- Baro Temsilcisi,

- Belediye Başkanı veya görevlendireceği yardımcısı,

- Denetimli Serbestlik Müdürü,

- Cumhuriyet Başsavcısı tarafından belirlenecek bir Ceza İnfaz Kurumu Müdürü,

- Millî Eğitim Müdürü,

- Sosyal Hizmetler Müdürü,

- Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı temsilcisi,

- Teşkilatı bulunan yerlerde Türkiye İş Kurumu Müdürü,

- Ziraat ve Halk Bankası Müdürleri,

- Varsa ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, borsalar, esnaf ve sanatkârlar birliği yöneticileri ile varsa kamuya ait fabrikalar,

- İstekleri halinde o yerde şubesi bulunan kamuya yararlı dernek veya vakıflar ve özel bankaların yönetici seviyesindeki temsilcilerinden Cumhuriyet başsavcısı tarafından uygun görülenlerin katılımı ile oluşur.

TEŞKİLAT YAPISI

#Adı SoyadıÜnvanDahili
1Hüseyin GÜMÜŞSilivri Cumhuriyet Başsavcısı -
2 - Cumhuriyet Savcısı -
3Vedat ZENCİRDenetimli Serbestlik Müdürü -
#Adı SoyadıÜnvanDahili
1Vedat ZENCİRDenetimli Serbestlik Müdürü -
2Bediha ATUĞÖğretmen -
3Nazime DEMİRPsikolog -
4Merve ERYILMAZSosyolog -
5Deniz AKYÜZSosyolog -
6Adem GÖKKEPEZÖğretmen -
7Duygu ÇAĞLINPsikolog -
8Murat ÖZMENSosyolog -
9Burcu RÜZGARSosyolog -
10Metin ALCADenetleme Memuru -
11EMRE YAVUZDenetleme Memuru -
12Savaş AKÇAYDenetleme Memuru -
13MEHMET ALİ TETİKDenetleme Memuru -
Adres: Silivri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Alibey Mahallesi Şerif Sokak NO: 18 SİLİVRİ/İSTANBUL
Telefon: (0212) 729 07 81
Mobil : (0507) 820 01 88
Faks : (0212) 729 07 71